1. Použitie gabionových konštrukcií pri zemných stavbách:
- oporné múry svahov
- zárubné a protihlukové steny
- sanácie zosuvov zemín
- protierózne opatrenia pri spevňovaní horských svahov
- výstuže okrajov ciest
- krajinotvorné úpravy

2. Použitie gabionových konštrukcií pri vodných stavbách:
- spevňovanie brehov vodných tokov
- výstavba hrádzí
- protipovodňové ochranné stavby
- terénne úpravy v okolí potokov a riek
- meliorácie tokov
- opevnenie dna (náhrada dlažby)
- čelá potrubných priepustov
- trativody, zasakovacie pásy a drenáže

3. Použitie gabionov v záhradách a architektúre:
terénne úpravy záhrad
oporné múry terás
fasády budov
obklad starých betónových múrov
výstavba záhradných jazierok
ploty