PREDNOSTI A VÝHODY

Všetky stavby uvedené v sekcii použitie sa budujú aj z klasických materiálov ako je betón, drevo, vegetačné tvárnice a betónové palisády.

Stavby z ekokošov majú však niektoré špecifické vlastnosti:

Estetickosť a šetrnosť k životnému prostrediu - oproti klasickým betónovým stavbám je možné gabionové konštrukcie veľmi rýchlo začleniť do prírodného prostredia. Je možné ich nechať zarásť ťahavými rastlinami ( brečtan, divý vinič ), poliehavými kríkmi, skalničkami alebo aj trávou.
V prípade použitia vo vodnom prostredí slúžia ako prirodzené útočiste vodných živočíchov. Ak sa pri melioračných prácach použije v koryte toku betón, na tom konkrétnom úseku sa biodiverzita radikálne zníži len na niekoľko málo druhov. Naproti tomu koryto vyložené ekokošmi po dokončení melioračných prác začnú opäť obsadzovať pôvodné druhy.

Nižšia cena - oproti betónovým stavbám, stavbám z   vegetačných tvárnic a betónových palisád sú drôtokamenné konštrukcie lacnejšie na materiály približne o 35 – 40 % ak sa použije nakupovaný lomový kameň. V prípade použitia kameňa zbieraného na mieste je cenový rozdiel ešte výraznejší. K úsporám dochádza aj pri samotnej realizácii stavby. Keďže nie je potrebne robiť betónové základy ani šalung.  

Pružnosť - stavba z gabionov je veľmi pružná, čo je dané použitím drôtenej klietky okolo kameňov. Pri posunutí svahu, alebo podomletí vodou nemusí dôjsť k zrúteniu celej stavby.
Naopak gabiony sa do takto vytvorených priestorov dotlačia a vyplnia ju. Hĺbka dotlačenia môže byť až 0,25 m bez deštrukcie celého objektu.

Dočasnosť konštrukcie - gabionové stavby sa radia k stavbám skladaným na sucho.
Predpokladá sa, že samotná drôtená klietka má oproti celej stavbe obmedzenú životnosť. Počas nej dôjde k zaneseniu medzier kalom a prerastaniu vegetáciou. Po prehrdzavení drôtov ( cca 60 rokov ) bude stena stabilizovaná kalom a spevňovaciu funkciu prevezmú korene rastlín.

Výstavby na neprístupných miestach - stavby z gabionov je možné budovať aj na miestach neprístupných pre bežnú stavebnú mechanizáciu akou je napríklad domiešavač. (chatové oblasti, korytá potokov v intraviláne, lesné stavby) Doprava košov je v tomto prípade zaistená stavebnými robotníkmi. ( váha najpoužívanejšieho koša je 17 kg ) Na plnenie ekokošov sa použije kameň nazbieraný v mieste plnenia.

Priepustnosť- gabiony umožňujú pohyb vody medzi povrchom ( koryta toku, povrchu svahu ) a zeminou, alebo odvedenie vody ( trativody, svahové rebrá ). Znižuje sa tak hydrostatický tlak na stavbu v oboch smeroch ( pri povodni smerom do svahu, pri nízkom stave vplyvom svahovej vody smerom do koryta ) a tým dochádza k menším deformáciám stavby, respektíve stavbu je možno navrhnúť úspornejšie pri rovnakom zabezpečení.

Medzerovitosť - je výhodná pri opevňovaní dna a brehov. Pri vysokých prietokoch sú vplyvom veľkej rýchlosti a energie prúdu nadľahčované a odnášané veľké balvany. Ekokôš pôsobí svojou hmotnosťou ako celok, ale vztlak pôsobí na každé zrno ( kameň, štrk ) zvlášť. Vzhľadom k turbulencii pri tomto prúdení však vztlak nepôsobí na každé zrno v jednom časovom okamžiku. Preto je okamžitý vztlak omnoho nižší. Medzerovitosť je výhodná aj z ekologického hľadiska. Na rozdiel od betónových stavieb umožňuje úkryt pre vodnú faunu vrátane rýb.

Výstavby na neprístupných miestach - stavby z gabionov je možné budovať aj na miestach neprístupných pre bežnú stavebnú mechanizáciu akou je napríklad domiešavač. ( strmé svahy zosuvov, korytá potokov v intraviláne, lesné stavby ) Doprava košov je v tomto prípade zaistená stavebnými robotníkmi. ( váha najpoužívanejšieho koša je 17 kg ) Na plnenie ekokošov sa môže použiť aj kameň nazbieraný v mieste plnenia. Použitie drôtokamenných stavieb má aj svoje obmedzenia a negatívne stránky.